BẢO HIỂM TNDS XE MÁY

ẤN CHỈ ĐIỆN TỬ
VND66000
VND 45000
Năm
 • Là loại hình bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành vào ngày 15/01/2021.
 • Có hạn mức chi trả: Đối với thiệt hại về người: 150,000,000 VND/người/vụ tai nạn
 • Có hạn mức chi trả: Đối với thiệt hại về tài sản: 50,000,000 VND/vụ tai nạn
 • Cấp ấn chỉ điện tử gửi qua Email.
 • Hãng bảo hiểm: Công ty TNHH Bảo Hiểm Liberty
 • Phát hành trong 24h kể từ khi thanh toán
 • Cung cấp trên phạm vi toàn quốc

BẢO HIỂM TNDS XE MÁY

ẤN CHỈ ĐIỆN TỬ + ẤN CHỈ GIẤY
VND66000
VND 55000
Năm
 • Là loại hình bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành vào ngày 15/01/2021.
 • Có hạn mức chi trả: Đối với thiệt hại về người: 150,000,000 VND/người/vụ tai nạn
 • Có hạn mức chi trả: Đối với thiệt hại về tài sản: 50,000,000 VND/vụ tai nạn
 • Cấp ấn chỉ điện tử và ấn chỉ giấy gửi bưu điện
 • Hãng bảo hiểm: Công ty TNHH Bảo Hiểm Liberty
 • Phát hành trong 24h kể từ khi thanh toán
 • Cung cấp trên phạm vi toàn quốc