Bảo hiểm tai nạn con người

Sản phẩm bảo hiểm tai nạn con người sẽ hỗ trợ chi phí điều trị và trợ cấp cho Người được bảo hiểm trong trường hợp bị tổn thương thân thể xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm thương tật toàn bộ tạm thời, thương tật bộ phận vĩnh viễn, và thương​ tật toàn bộ vĩnh viễn.

Bảo hiểm tai nạn con người

Quyền lợi bảo hiểm tai nạn con người

  1. Bảo hiểm cho cả tử vong, thương tật do tai nạn.
  2. Quyền lợi bảo hiểm đến 400 triệu đồng.
  3. Thanh toán chi phí y tế do tai nạn lên đến 40 triệu đồng.
  4. Hỗ trợ thu nhập khi nằm viện lên đến 400.000 đồng/ngày.
  5. Lựa chọn linh hoạt với 3 gói bảo hiểm, đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng

Điều kiện tham gia

Dành cho cá nhân và gia đình:
Tuổi tham gia bảo hiểm: Từ 6 tháng đến 65 tuổi
Nhóm nghề được bảo hiểm: Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3
Quốc tịch: Hợp đồng bảo hiểm này chỉ dành cho công dân Việt Nam và thường trú nhân Việt Nam

Phân loại nhóm nghề

Nhóm 1: Người được bảo hiểm tham gia vào các công việc chuyên môn, hành chính, quản lý, thư ký và không phải lao động chân tay.

Nhóm 2: Người được bảo hiểm tham gia vào các nghề nghiệp không phải lao động chân tay. Công việc có liên quan đến rủi ro do môi trường làm việc  hoặc đòi hỏi phải di chuyển nhiều. Nghề nghiệp với nhiệm vụ chính là giám sát, nhưng có thể bao gồm các công việc lao động chân tay nhẹ.

Nhóm 3: Người được bảo hiểm tham gia vào công việc lao động chân tay trong điều kiện không nguy hiểm nhưng có liên quan tới việc sử dụng công cụ hoặc máy móc nhẹ.

Ghi chú quan trọng

  1. Thông tin bên trên tóm tắt quyền lợi của chương trình Bảo hiểm Tai nạn con người. Tất cả các quyền lợi sẽ được chi trả theo các mức chi phí hợp lý, cho hạn mức được liệt kê trong hợp đồng bảo hiểm.
  2. Tài liệu này chỉ có tính chất tham khảo. Liên hệ để có đầy đủ thông tin mới nhất về quyền lợi, điều kiện, giới hạn và điểm loại trừ.